De huidige website is eigendom van PROJECT T&T nv/sa met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86 C bus 316, 1000 Brussel, VAT nummer BE 0476.392.437.

De website is een leidraad bij het zoeken naar informatie over de verschillende diensten van de T-Group. De informatie op deze website is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, van algemene aard. Ze heeft dus geen betrekking op specifieke of persoonlijke situaties en kan niet worden beschouwd als een juridisch, professioneel of persoonlijk advies aan de gebruiker.

Iedere vraag of suggestie over de website kan worden gericht aan PROJECT T&T.

Kwaliteit van de informatie en de dienstverlening – beperking van de aansprakelijkheid

PROJECT T&T besteedt de grootste zorg aan het creëren en updaten van zijn website. De gebruiker dient er zich bewust van te zijn dat de aangeboden informatie zonder voorafgaande verwittiging kan worden gewijzigd. PROJECT T&T wijst alle verantwoordelijkheid af voor het eventuele gebruik van de informatie op deze website.

Deze website bevat hyperlinks die de gebruikers naar andere websites verwijzen. In geen geval kan PROJECT T&T verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites. Daarnaast kan PROJECT T&T niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de adressen van websites of de domeinnamen die in zijn website voorkomen. Ondanks de inspanningen die worden geleverd om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te vermijden, wijst PROJECT T&T iedere verantwoordelijkheid af voor dienstonderbrekingen of andere technische problemen.

Deze bepalingen zijn, tenzij anders vermeld, van toepassing op de volledige website van PROJECT T&T.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere bestanddelen van de site zijn door het auteursrecht beschermd of, waar het gegevensbanken betreft, door een specifiek recht. Al deze bestanddelen zijn eigendom van PROJECT T&T of, in voorkomend geval, van een derde bij wie PROJECT T&T de nodige vergunningen heeft verkregen.

Tenzij anders vermeld, mag de informatie in de vorm van tekst of cijfermateriaal op deze website gratis worden aangewend voor privégebruik of strikt niet-commercieel gebruik, doch met vermelding van de bron.

PIedere reproductie van deze informatie voor commerciële of publicitaire doeleinden, alsook iedere vorm van gebruik of reproductie van de andere bestanddelen van de site – zoals de grafische lijn, de afbeeldingen, de geluiden of de informaticatoepassingen-  is echter ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming.

Iedere vraag hiervoor dient te worden gericht aan PROJECT T&T.

Aanmaak van hyperlinks naar de site

Er is steeds schriftelijke toestemming van T-Group vereist voor het gebruik van technieken die erop gericht zijn om de volledige of een gedeelte van de huidige site op te nemen in een andere website, terwijl de juiste oorsprong van de informatie, zelfs gedeeltelijk, wordt verhuld, of die tot verwarring kunnen leiden over de oorsprong van de informatie, zoals framing of in-lining.

Iedere vraag hiervoor dient te worden gericht aan PROJECT T&T.

Rechtsvervolging

Bij niet-naleving van deze bepalingen en bij ieder oneigenlijk gebruik van een gedeelte of de volledige website zal vervolging worden ingesteld.