Hoewel de meeste informatie op deze website verkrijgbaar is zonder persoonlijke gegevens te moeten doorsturen is het mogelijk dat persoonlijke informatie gevraagd wordt aan de gebruiker.

In dat geval worden de gegevens behandeld volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U heeft het recht om uw gegevens op te vragen en te wijzigen zoals hieronder aangeduid. U beschikt ook over het recht om het Openbaar Register van de Privacycommissie te raadplegen.

Concreet betekent dat :

  • Dat de persoonlijke gegevens enkel worden verzameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • Dat de persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden, noch voor commerciële doeleinden zullen worden aangewend.
  • Dat u steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en dat u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de site.
  • Dat wij er ons toe verbinden de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

Links naar andere websites

Indien we verwijzen naar andere websites heeft dat enkel een informatief doel. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites te bekijken wanneer u ze bezoekt. PROJECT T&T nv/sa is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van de website of de handelingen van de eigenaar of beheerder van deze websites.